Knjižnice

Nizi znakov

V tem poglavju se bomo seznanili s funkcijami, ki nam jih ponuja knjižnica string.h in s katerimi si olajšamo delo z nizi znakov. Uporabo knjižnice naznanimo z #include na začetku datoteke.

#include <string.h>

Primerjanje

Ker so nizi znakov shranjeni v seznamih, torej jih predstavljajo spremenljivke tipa char[] ali char *, primerjanje s primerjalnim veznikom == ne bo dalo pričakovanih rezultatov, saj se bosta primerjala kazalca. Če želimo primerjati nize znakov, uporabimo funkcijo strcmp. Funkcija je predstavljena kot int strcmp (const char *, const char *), torej zahteva dva parametra in vrne celo število, ki je enako 0, če sta niza enaka.Iskanje

Podvajanje