Strojna oprema

ARM

Procesorji arhitekture ARM so glede na svojo porabo energije izjemno hitri procesorji in na tržišču predstavljajo več kot 95 % RISC procesorjev.

Prvi ARM procesor, ARM1, je razvilo podjetje Acorn leta 1985, kateremu je leta 1987 sledil ARM2. Leta 1990 se je podjetje preimenovalo v ARM in od takrat ne izdeluje več procesorjev, temveč licencirajo oziroma prodajajo njihovo zasnovo (jedro) kot intelektualno lastnino proizvajalcem (ST, NXP, Atmel, TI, Samsung), ki dodajo svoje dodatke (periferijo) npr. pomnilnik in izdelajo čip.

Procesorji se od leta 2004 delijo v tri velike skupine Cortex A, Cortex R in Cortex M. Skupina A je namenjena poganjanju obsežnih (in obogatenih) operacijskih sistemov, skupina R reševanju računsko zahtevnejših nalog ter skupina M varčni porabi energije.

Cortex M

Ta skupina se nadalje deli na razrede M0, M0+, M1, M3, M4(F), M7(F), M23 in M33(F), ki se med seboj razlikujejo v zmogljivostih, številu ukazov (podprtega nabora) in vključenosti strojne podpore za delo s plavajočo vejico. Jedra, ki imajo za slednje vgrajeno podporo, imajo dodano črko F (kot floating point). Če ta podpora ni vgrajena, so operacije s plavajočo vejico emulirane in od 50 do 300-krat počasnejše od analognih operacij na celih številih. Zaradi tega je priporočljivo, če ni nujno, da se števil s plavajočo vejico ne uporablja oziroma se raje uporabi števila z neplavajočo vejico.

ARM Cortex-M0 je 32-biten RISC procesor, ki podpira ukazni nabor Thumb ter ponuja 16 splošnonamenskih 32-bitnih registrov, označenih od r0 do r15, pri čemer so zadnji trije v uporabi kot kazalec na sklad (r13stack pointer), povezovalni register (r14link register) ter programski števec (program counterr15). Poseben register psr je sestavljen iz treh registrov: apsr, epsr in ipsr.

Ker Cortex-M procesorji vsebujejo cevovod, lahko r15 kaže mesto za enega ali dva ukaza vnaprej.

Pravila klicanja funkcij (znana pod kratico AAPCS) velevajo, da morajo biti ob klicu funkcije parametri shranjeni v registrih od r0 do r3, kamor se pred vrnitvijo shrani tudi rezultat. Ostali registri morajo ob vrnitvi funkcije vsebovati enake vrednosti, kot so jih imeli pred klicem. Če funkcija zahteva več parametrov morajo biti ti dani na sklad.

PSR

Register hrani rezultat zadnje operacije.

N — negativen (negative)
bit N je postavljen, če je bil rezultat negativen
Z — ničelen (zero)
bit Z je postavljen, če je bil rezultat nič
C — prenos (carry)
bit C je postavljen, če je bil rezultat večji od 2³² - 1
V — prekoračenje (overflow)
bit V je postavljen, če je prišlo do prekoračenja, to pomeni rezultat večji od 2³¹ - 1 oziroma spremembo predznaka predznačenim številom

NVIC

NVIC oziroma nested vectored interrupt controller je namenska enota, ki kliče podprograme, ki se nahajajo na naslovih na začetku pomnilnika (vektorju), kadar se pripeti prekinitev (interrupt).

Prekinitve se delijo na dve družini, in sicer na prekinitve, ki so povezane z jedrom (s števili od 1 do 15), te so NMI, HardFault, SVCall, PendSV, SysTick itd., ter na prekinitve, ki so posledica delovanja dodatkov (periferije) (s števili nad 15), kot so AD-pretvornik, USART. Zaradi tega je število prekinitev odvisno od mikroprocesorja.

Ker NVIC pozna nivoje pomembnosti, lahko prekinitev prekine prekinitev z nižjim nivojem pomembnosti oziroma nujnosti. Nižje število pomeneni višjo pomembnost. Po resetu imajo vse prekinitve enako pomembnost, nastavljeno na nič, ki jih nato lahko programsko spremenimo. To ne velja za Reset, NMI in HardFault, ki imajo negativno število in teh ni mogoče spremeniti.

Naslovni prostor

32-bitni ARM mikrokontroler ima 32-bitni naslovni prostor, pri čemer so ukazi poravnani na 16-bitne besede. V programu je mogoče (zvezno) nasloviti 4 GB naslovnega prostora. Ta je nadalje razdeljen na pomnilniška mesta, ki predstavljajo vhodno-izhodne enote (oziroma njihove registre), kot so GPIO, SPI, TWI, in mesta, ki dejansko predstavljajo spomin: FLASH, SRAM.

Programiranje

Razvojna veriga za ARM procesorje, temelječa na GCC, se nahaja na naslovu developer.arm.com. Zelo razširjeno so tudi programerska okolja Keil μVision, IAR, Sourcery™ CodeBench in CooCox. STMicroelectronics v sodelovanju s Keil ponuja brezplačno različico Keil MDK za procesorje družin STM32F0 (Cortex M0) in STM32L0 (Cortex M0+). Sicer pa ga je moč uporabiti v preizkusni različi, ki nam ustvarja do 32 kB prevedene kode. Namestitvena datoteka za Keil MDK-ARM 5.24a ima MD5 zgoščeno vrednost enako d75f933ce8cf87d0c19060362bf7686a.

ST-Link V2.1

Nucleo razvojne ploščice poleg samega procesorja vsebujejo tudi programator ST-Link različice 2.1. Po priklopu programatorja, se nam v sistem doda nova USB naprava s parom VID: 0483 in PID: 374b, ki nam ponudi serijska vrata na naslovu /dev/ttyACM0 in USB enoto za shranjevanje podatkov (USB Mass Storage device).

Za programiranje oziroma prenos prevedene datoteke na mikroprocesor si je potrebno prenesti, prevesti in namestiti program st-link. Potrebuje se knjižnico libusb-dev in orodje cmake.

git clone https://github.com/texane/stlink.git ~/stlink
mkdir ~/stlink/build
cd ~/stlink/build
cmake -DLIB_INSTALL_DIR:PATH="/usr/local/lib" ..
make

Za tem se v mapi ~/stlink pojavita izvršilni datoteki st-flash in st-info, kateri premaknemo v mapo /usr/local/bin. Nadalje premaknemo še knjižnico skupaj s simbolnimi povezavami, ki se začno na libstlink v mapo /usr/local/lib/. Nadalje osvežimo knjižnice z ukazom ldconfig, katerega poženemo kot skrbnik.

sudo mv ~/stlink/st-flash /usr/local/bin
sudo mv ~/stlink/st-info /usr/local/bin
sudo chown root:root /usr/local/bin/st-flash
sudo chown root:root /usr/local/bin/st-info
sudo mv ~/stlink/libstlink* /usr/local/lib/
sudo chown root:root /usr/local/lib/libstlink*
sudo ldconfig

Ker želimo, da bo lahko st-flash lahko uporabljal vsak uporabnik, moramo premakniti datoteko ~/stlink/etc/udev/rules.d/49-stlinkv2-1.rules v mapo /etc/udev/rules.d in nato še osvežiti udev.

sudo mv ~/stlink/etc/udev/rules.d/49-stlinkv2-1.rules /etc/udev/rules.d/
sudo chown root:root /etc/udev/rules.d/49-stlinkv2-1.rules
sudo udevadm control --reload-rules

openOCD

OpenOCD strežnik za STM32F0 procesorje poženemo z ukazom.

openocd -f /usr/share/openocd/scripts/interface/stlink-v2-1.cfg -f /usr/share/openocd/scripts/target/stm32f0x_stlink.cfg

Nato pa se nanj povežemo preko razhroščevalnika.

arm-none-eabi-gdb --eval-command="target extended-remote localhost:3333" spi.elf

Strojni jezik

Osnovna vrstica ima obliko

oznaka: ARM ukaz ;komentar

Vsak ukaz, iz 32-bitnega nabora ukazov ARM (ISA), ima naslednjo obliko.

<op>{cond}{flags} Rd, Rn, Operand2

To so <op> tričrkovna kratica ukaza, {cond} dodatni dvočrkovni pogoj, {flags} dodatne zastavice, Rd ciljni register, Rn prvi register in Operand2 drugi register ali drugi ukaz. Primer ukaza je: ADD r0, r1, r2, ki v register r0 shrani seštevek števil v registrih r1 in r2.

Thumb

Ker Cortex-M zaradi svoje majhnosti ne uporablja ARM nabora ukazov, temveč okrnjen 16-biten nabor Thumb oziroma 16- in 32-biten nabor Thumb-2, je ukaz naslednje oblike.

<op> Rd, Rn

Zaradi krajšega 16-bitnega zapisa, dodatnih pogojev in dodatnih zastavic ni. Zastavica S je pristona pri vsakem smiselnem ukazu in pri splošnem ukazu je mogoče uporabiti le prvih osem registrov, od r0 do r7. Preostale registre je mogoče uporabiti le v posebnih primerih, npr. pri premikanju z ukazom MOV.

Literatura